Digitala Sverige
Sök
Avbryt
Meny

Prissättning av alla frekvenstillstånd möjliggör framtidens mobila tjänster

3 år sedan

intro medium

Den statliga utredningen Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) ger förslag som kan bidra till en mer effektiv användning av frekvenser. Frekvenser är en begränsad och avgörande resurs för utveckling av nya mobila tjänster som fjärrstyrda och självgående fordon, avancerade tjänster inom industrin, distansvård och effektiv datakommunikation för blåljusmyndigheter under kriser. Telia välkomnar särskilt utredningens förslag att alla frekvenstillstånd i framtiden bör prissättas eftersom det är grunden för en effektiv användning av en knapp resurs.

Framtidens digitala tjänster baserade på bland annat 5G kommer innebära att mobilnäten behöver kunna hantera kraftigt ökade datavolymer. En tidig och betydande tillförsel av nya frekvensutrymmen till marknaden är helt avgörande för att näten ska kunna möta efterfrågan och därmed även en grundförutsättning för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

För att kunna leverera tjänster med olika kravbild har det historiskt byggts upp en mängd parallella nät. Några exempel är marknätet för utsändning av radio och TV, mobilnäten, Rakelnätet för blåljuskommunikation, GSM-R nätet för järnvägskommunikation och kommunala Tetra-nät. Teknikutvecklingen och inte minst introduktionen av 5G innebär dock att allt fler olika tjänster kan levereras i samma nät utan att tumma på möjligheten att möta respektive tjänsts unika behov. Genom att använda samma nät och därmed samma frekvenser för många olika tjänster finns stora möjligheter till en effektivare användning av spektrum och samhällets resurser.

Utredningen föreslår därför att allt spektrum i framtiden bör prissättas. Detta skulle innebära att kostnaden för spektrum kommer synliggöras vid utvärdering och jämförelse mellan exempelvis att bygga separata nät i förhållande till att nyttja befintliga mobilnät för att leverera samma tjänst. Om vissa tillstånd undantas från att bära sin kostnad för spektrum riskerar det att leda till ett ineffektivt nyttjande av spektrum och en spektrumbrist som hindrar utvecklingen av mobila tjänster och digitaliseringen.

Läs Telias remissvar: Frekvenser i Samhällets tjänst

Läs mer om utredningen på regeringen.se